top of page

privacy

Verzameling gegevens

Omgeven kan de volgende gegevens verzamelen: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, hulpvraag, gegevens van andere relevante behandelaars en gegevens van je vertrouwenspersonen, data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was, aantekeningen van tijdens de sessies, informatie over familieleden, eventueel foto’s van opdrachten of klachten, gegevens over uw vrijetijdsbestedingen of levenswijze, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw ondersteuning en financiële gegevens in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in het cookiebeleid. De klant heeft steeds het recht zijn of haar dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Wanneer omgeven beeldmateriaal maakt of laat maken tijdens een evenement of presentatie, bedoeld om te worden gebruikt als promotiemateriaal, zal omgeven dit vooraf kenbaar maken zodat men hiertegen bezwaar kan maken (indien men zelf niet in beeld wenst te komen).

Verwerking en bewaring gegevens

Omgeven neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van de klant en deze gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden gebruikt om de door de klant gewenste diensten te kunnen leveren en kunnen ook worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van andere diensten. De klant stemt in met het gebruik van deze gegevens voor het informeren over aanvullende diensten. Indien de klant hier geen prijs op stelt, kan de klant deze communicatie ten alle tijde laten stopzetten. Omgeven bewaart de gegevens tot drie jaar na de laatste consult of tot afmelding bij het boekingsplatform.

Vertrouwelijkheid

Omgeven zal geen gegevens openbaar maken die zij van de klant ontvangt in het kader van het leveren van diensten aan de klant, tenzij anders is overeengekomen of omgeven hiertoe gehouden is op grond van de wet. De klant is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle informatie die hij/zij van omgeven of van andere deelnemers ontvangt in het kader van het leveren van diensten.

Communicatie

Bij het verlenen van diensten stemt de klant ermee in dat gebruik wordt gemaakt van niet of niet afdoende beveiligde vormen van communicatie, zoals telefoon, en e-mail. Omgeven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van dergelijke communicatie.

bottom of page