top of page

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen omgeven, geregistreerd bij de KBO en BTW-register onder nummer BE0687 463 843 met maatschappelijke zetel te Pontweg 11 in Lokeren, en deelnemers aan yogasessies, weekends, workshops of therapeutische sessies. Het aanbod (yoga, weekends, workshops en therapie) wordt hierna ‘diensten’ genoemd.

Bestelling diensten

Inschrijving voor deelname of bestelling van een of meerdere diensten geschiedt middels aankoop daarvan. De klant ontvangt een bevestiging van de inschrijving na het aanmaken van persoonlijke inloggegevens bij het boekingsplatform. Deze inloggegevens zijn persoonsgebonden en alleen bestemd voor klant. De klant mag deze gegevens nooit delen met anderen.

Tussentijdse wijziging

Omgeven is te allen tijde gerechtigd de inhoud van haar diensten tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld het wijzigen van dienstverleners, het aanvullen of wijzigen van de inhoud, het wijzigen van een bijeenkomst etc.

Termijn van de overeenkomst

De duur van het leveren van de diensten door omgeven wordt bepaald door het type dienst. De geldigheid van de dienst wordt vermeld bij de pas die de klant aankoopt bij het boekingsplatform. Na het verstrijken van deze duur, kan de klant geen aanspraak meer maken op de dienst.

Ontbinding overeenkomst door omgeven

Omgeven heeft het recht het verlenen van diensten te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, bijvoorbeeld bij niet betaling van de facturen door de klant, ondanks aanmaning door omgeven of bij respectloze bejegening door de klant jegens omgeven of jegens andere deelnemers.

Voorts is omgeven gerechtigd om haar (nog te leveren) diensten te allen tijde te annuleren zonder opgave van redenen. In dat geval zal de reeds verzonden factuur aan de klant worden gecrediteerd.

Ontbinding overeenkomst door de klant

De klant is gerechtigd zijn/haar deelname aan het aanbod te annuleren en de overeenkomst met omgeven te ontbinden door middel van een schriftelijke annulering gericht aan omgeven. Omgeven is niet gehouden tot terugbetaling van door de klant reeds betaalde bedragen. Daarnaast blijft de klant verplicht eventueel nog te betalen bedragen en/of betaaltermijnen te voldoen.

Overmacht

Indien omgeven door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de diensten te leveren is omgeven gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van omgeven op betaling door de klant voor reeds geleverde diensten, die zijn geleverd voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) levering van diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Omgeven zal de klant zo spoedig mogelijk informeren over de overmacht. Onder “overmacht” wordt elke omstandigheid begrepen waarmee er ten tijde van de opdracht tot het leveren van diensten geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale levering van de diensten door omgeven redelijkerwijze niet door de klant kan worden verlangd. Daarbij horen onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte, computer- or internetstoringen, brand, overstromingen en andere natuurrampen op de locaties waar de diensten zouden worden geleverd en alle andere omstandigheden, die een deugdelijke levering van diensten door omgeven vertragen of onmogelijk maken.

Betaling en facturering

De voor deelname aan het aanbod verschuldigde vergoeding staat vermeld op de website van omgeven, bij het betreffende onderdeel. Die prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. De klant dient de vergoeding direct te betalen via de website. Een storing of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting blijft bestaan. Omgeven biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. Voor andere diensten kan omgeven een digitale factuur doorsturen via e-mail. Het volledige bedrag dient te worden voldaan binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien voor de levering van diensten vooruit moet worden betaald, kan de klant geen rechten doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het aan omgeven verschuldigde bedrag is voldaan. De standaard betalingstermijn van de facturen van omgeven is acht dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de klant bezwaar heeft tegen een factuur, dient dit binnen acht dagen na factuurdatum aan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, anders geldt de factuur als aanvaard. De klant aanvaardt dat tarieven kunnen wijzigen, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven niet zullen wijzigen tijdens een lopende levering van diensten.

Online aanbod

De klant krijgt toegang tot het online aanbod nadat aan alle daarvoor geldende betalingsverplichtingen is voldaan. Hij/zij krijgt een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om het online aanbod te gebruiken voor leerdoeleinden. Het is uiteraard niet toegestaan de inhoud van het cursusmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, dan wel verder te verspreiden of te kopiëren. Zie ook het artikel over intellectuele eigendom.

Huisregels

De klant probeert op tijd te komen voor een sessie of workshop. Bij laattijdigheid, stoort hij/zij zo min mogelijk. In de praktijk bewaren we rust en stilte. Bij een yoga-activiteit is schoeisel niet toegelaten in de zaal. Digitale apparaten staan uit of op stil.

Aansprakelijkheid

Omgeven zal haar diensten naar best vermogen uitvoeren. Deelname aan het aanbod, online of offline, valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de door de klant behaalde resultaten zijn mede afhankelijk van diens eigen inzet. Omgeven is niet aansprakelijk voor enige door de klant geclaimde materiële of lichamelijke schade, waaronder schade die direct of indirect voortvloeit uit, of anderszins verband houdt met, deelname aan het aanbod of de toepassing of het resultaat daarvan. De klant verplicht zich om omgeven voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Disclaimer: geen medisch advies

De inhoud van het aanbod van omgeven is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook. Niets is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. De klant dient (potentiële) beslissingen over diens gezondheid altijd met de eigen arts of behandelaar te bespreken.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle werken die omgeven heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar diensten, inclusief lessen, workshops, meditaties, opleidingen, blogs, audiofragmenten, e-books, social media content, presentaties, lezingen en al het andere materiaal dat de klant van omgeven ontvangt, berusten bij omgeven. Het is de klant niet toegestaan om die materialen te gebruiken of te wijzigen in welke vorm dan ook, tenzij omgeven hiervoor van tevoren en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is de klant voorts niet toegestaan om de gebruikte merknamen te gebruiken voor het aanbieden van dezelfde dan wel soortgelijke diensten. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van het online aanbod is niet toegestaan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle leveringen van diensten door omgeven en alle overeenkomsten met de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

bottom of page